Koszyk
0,00 
Regulamin
Regulamin
Zapoznaj się przed zakupem

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.bioluban.pl obowiązujący od 12.03.2021

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa lokalna – dostawa Towaru realizowana przez Sprzedawcę w wyznaczonych strefach wskazanych na stronie bioluban.pl w zakładce „gdzie dowozimy?”.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – konto klienta w Sklepie, gdzie są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bioluban.pl.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bioluban.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adam Górny Dary Natury, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6131151949 , REGON: 021767113.

Strefa lokalna – wyznaczone trzy strefy lokalnej dostawy Towaru.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Adam Górny Dary Natury a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 • 2. Postanowienia ogólne

2.1 Sprzedawca

 1. Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.bioluban.pl, prowadzonym przez Adam Górny Dary Natury, ul. Worcella 1, Lubań 59-800, NIP: 6131151949, REGON: 021767113. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.2 Kontakt

 1. Dane Sprzedawcy: Adam Górny Dary Natury
 2. Adres pocztowy: Lubań 59-800, ul. Worcella 1
 3. E- mail: sklep@bioluban.pl
 4. Tel: 602288243
 5. Istnieje również możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.bioluban.pl w zakładce „kontakt”.

2.3 Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Sprzedawca Sklepu zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania Umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.bioluban.pl.
 5. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
 6. a) usługi informacyjne;
 7. b) usługi komunikacyjne;
 8. c) usługi w zakresie korzystania z Systemu Zamówień.

 

 

 • 3. Sposoby i terminy płatności za produkt
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki w sytuacji wybrania przesyłki kurierskiej za pobraniem lub odbioru osobistego;
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej „płatności” oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl. Akceptowane karty płatnicze to Visa i MasterCard.
 1. Przy płatnościach przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatnościach elektronicznych i kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Niedokonanie płatności w wyżej wymienionym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem dla zamówień o wartości powyżej 1000zł brutto, Sklep zastrzega sobie prawo do zażądania opłacenia zamówienia z góry przed rozpoczęciem jego realizacji.
 6. Sklep ma prawo do:

 

 • zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
 • wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
 • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
 • wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 1. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

 

 • 4. Dostawa
 1. Dostawa Towaru dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 4. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 5. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Dostawa Towarów szybko psujących się (np. nabiał, mrożonki, chleb, warzywa i owoce) jest niemożliwa przy wykorzystaniu zewnętrznego operatora (DPD). Dostawa takich produktów odbywa się tylko i wyłącznie w Dostawie lokalnej lub korzystając z odbioru osobistego.
 7. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej „dostawy” oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. W przypadku zamówień powyżej 250 zł i wybrania formy płatności innej niż przy odbiorze, koszty dostawy zobowiązuje się pokryć Sprzedawca.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 10. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • Dostawa lokalna
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Worcella 1, 59-800 Lubań – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 na podstawie podanego przez Klienta numeru zamówienia.
 1. Zamówienie Towaru oznaczonego informacją „produkt dostępny na zamówienie” znajdującą się nad przyciskiem „dodaj do koszyka” nie może zostać zrealizowane tego samego dnia. Realizacja takiego zamówienia trwa 2-3 Dni robocze.
 2. Do wskazanego poniżej czasu dostawy należy doliczyć czas realizacji przygotowania Towaru do wysyłki tj. 1-3 Dni robocze.
 3. Koszty i czas dostawy kształtują się następująco:
 • DPD – czas dostawy 1-2 Dni robocze, koszt dostawy – 17,99 zł
 • DPD za pobraniem – czas dostawy 1-2 Dni robocze, koszt dostawy – 20,99 zł
 • Odbiór osobisty – czas realizacji 2H-72H w dniach roboczych, koszt odbioru – 0 zł
 • Dostawa Lokalna – Złożone zamówienie w dzień roboczy do godziny 14:00 zostanie zrealizowane i dostarczone w wyznaczonej strefie tego samego dnia lub do 3 dni roboczych w przypadku niedostępności zamówionego produktu w magazynie. Zamówienia dostarczane są w dni robocze po godzinie 17:00. Dostarczenie zamówienia przed godziną 17:00 jest możliwe w przypadku dostępności drugiego kierowcy i po telefonicznym uzgodnieniu. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient zostanie poinformowany o przedłużonym czasie realizacji. Dostawa w tym przypadku zostanie zrealizowana do 3 dni roboczych. Podczas kontaktu telefonicznego istnieje możliwość zrezygnowania z Towaru o przedłużonym czasie realizacji. W przypadku zrezygnowania z brakującego Towaru dostawa zostanie zrealizowana tego samego dnia.

Strefa 1 (kolor czerwony) – dostawa o minimalnej wartości zamówienia 50zł, koszt dostawy – 0zł

Strefa 2 (kolor niebieski) – dostawa o minimalnej wartości zamówienia 75zł, koszt dostawy – 5zł

Strefa 3 (kolor żółty) – dostawa o minimalnej wartości zamówienia 100zł, koszt dostawy – 10zł

 1. Dopuszczalna waga paczki: 0,1-30kg (Kurier). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi, zamówienie zostanie wysłane w dwóch osobnych paczkach.
 2. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Termin gotowości Towaru do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
 2. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu poinformowania Klienta o gotowości towaru do odbioru.
 1. Zamówiony Towar przez Klienta do odbioru osobistego oczekuje w sklepie stacjonarnym 3 dni kalendarzowe. Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze zwrócone jeżeli Zamówienie zostało opłacone.

 

 • 5. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty e-mail;
 • włączoną obsługę Cookies i Java Script.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w polityce prywatności, udostępnionej pod adresem www.bioluban.pl w zakładce „polityka prywatności” i stanowiącej integralną część Regulaminu.

5.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 6. Rejestracja i logowanie
 1. Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji podając adres e-mail w formularzu oznaczonym “Zarejestruj się”. Hasło wykorzystywane do logowania generowane jest przez system i przesyłane automatycznie na podany przy rejestracji e-mail.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie aktualnego i nowego hasła.
 3. Założenie Konta jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
 2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • zamówienia Towaru,
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • usunięcia swojego konta po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą, który dokona usunięcia.
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 • 7. Ceny
 1. Ceny podane przy produktach na stronie www.bioluban.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z przekroczeniem dopuszczalnej wagi przesyłki.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta, jednakże nie później niż 2 dni.

 

 • 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

 • 9. Realizacja zamówień
 1. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. W takim wypadku Sklep prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).
 5. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
 • wybór formy dostawy i płatności;
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 1. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 7., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 4. Klient korzystając ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 7., powinien podać:
 • nazwę i ilość produktów poprzez dodanie do koszyka
 • imię i nazwisko odbiorcy;
 • dokładny adres dostawy;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres e-mail zamawiającego.
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 • opis produktu;
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
 • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
 • sposób płatności;
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;
 • informację o prawie do rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami.

 

 • 10. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem ustępu 14 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru;
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w ustępie 2.2 „Kontakt”, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Worcella 1, 59-800 Lubań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • pisemnie na adres: ul.Worcella 1, 59-800 Lubań;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bioluban.pl ;
 1. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie www.bioluban.pl w zakładce „Formularz reklamacyjny”.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: ul. Worcella 1, 59-800 Lubań. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 5. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w Sklepie należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Numer Zamówienia

 

Adam Górny Dary Natury

Ul. Worcella 1, 59-800 Lubań

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja………………….…………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru………………………………………..……………….…………………

Dane do zwrotu środków (imię i nazwisko, numer konta)………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare